Донецький національній технічний університетІндустріальний інститут

Рейтингові списки за підсумками семестрового контролю складаються відповідно до Порядку формування рейтингу успішності, що є частиною Тимчасових правил призначення стипендій у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Рейтинги студентів для призначення академічних стипендій за результатами першого семестрового контролю 2016/17 навчального року сформовано виключно за результатами оцінювання навчальних досягнень (успішності).

Рейтинговий бал студента розрахований як середньоарифметичне всіх підсумкових оцінок з дисциплін з формою підсумкового контролю «іспит» та «диференційований залік», курсових робіт (проектів) та захистів практик за 100-бальною шкалою.

До рейтингу не включені студенти, які під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку (0-59 «незадовільно» / «не зараховано») або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики.

Стипендії отримають студенти, які посідають найвищі позиції в рейтингах згідно із встановленими лімітами.

Вченою радою ДонНТУ (протокол №8 від 23 січня 2017 року) встановлено:

  • загальний ліміт стипендіатів – 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю;
  • ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні – 3% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі факультету за всіма спеціальностями (напрямами підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки), але не менше однієї особи.

Реєстр осіб, яким призначаються стипендії, затверджується наказом в. о. директора.