Донецький національній технічний університетІндустріальний інститут

Подання заяв, розрахунок балів

У скільки вищих навчальних закладів можна подавати заяви?

Число ВНЗ правилами прийому 2017 р. не обмежено.

Скільки можна подавати заяв і на скільки спеціальностей?

Вступники можуть подавати до 9 заяв не більше, ніж на 4 спеціальності, на які передбачено прийом за бюджетні кошти. Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийом за рахунок державного бюджету, не обмежується.

В якій формі подаються заяви (електронній або паперовій)?

В електронній формі: вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та поза конкурсом (п. 4.1 Правил прийому до КІІДонНТУ-2016).

У паперовій формі: всі інші.

Хто має право вступати тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів?

1) особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання (п. 6.1 Правил прийому до КІІДонНТУ-2016);

2) особи, звільнені з військової служби (у т. ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року (п. 6.2 Правил прийому до КІІДонНТУ-2016);

3) особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби (п. 6.2 Правил прийому до КІІДонНТУ-2016).

На скільки спеціальностей можна подавати заяви для здобуття ступеня бакалавра після закінчення технікуму?

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступники можуть подавати до чотирьох заяв на дві спеціальності. (Розділ VIII, §3, п.2 Правил прийому до Красноармійського індустріального інституту)

Які документи треба додавати до заяви, поданої в паперовій формі?

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію ідентифікаційного коду;

- копію документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних умов.
Оригінали цих документів вступник пред'являє особисто. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Чи придатні сертифікати минулих років?

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років. (розділ VII, §6, п. 4.Правил прийому до Красноармійського індустріального інституту).

Розрахунок конкурсного балу

Яким чином розраховується конкурсний бал при вступі на основі посної загальної середньої освіти?

Конкурсний бал (КБ) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2, П3– оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; ;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (див. додаток 5 до Умов Прийому у 2017 році),

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів КІІ ДВНЗ «ДонНТУ» та ДВНЗ «ДонНТУ» для вступу до КІІ ДВНЗ «ДонНТУ» за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на технічні спеціальності (спеціалізації).

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1. (див. інформаційну таблицю 5). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 (розділ VII, §6, п.5 Правил прийому до Красноармійського індустріального інституту).

Особливі умови

Яким особам надається право бути зарахованими до КІІ за результатами співбесіди?

Спеціальні права на зарахування за співбесідою при конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) (розділ VII, §2, п.1 Правил прийому до Красноармійського індустріального інституту).

Які особи мають право на зарахування поза конкурсом?

Спеціальні умови на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або 2017 року при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

- особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

- особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

- громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 1 січня 2017 року.