Індустріальний інститут

59 років у рідному місті. Традиції, досвід, майстерність, стабільність, визнання.

Подання заяв

У скільки вищих навчальних закладів можна подавати заяви?

Число ВНЗ правилами прийому 2018 р. не обмежено.

Скільки можна подавати заяв і на скільки спеціальностей?

Вступники можуть подавати до 7 заяв не більше, ніж на 4 спеціальності, на які передбачено прийом за бюджетні кошти.
Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийом за рахунок державного бюджету, не обмежується.

В якій формі подаються заяви (електронній або паперовій)?
У паперовій формі: всі інші.

В електронній формі:
заяви подають вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, окрім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою.

У паперовій формі: всі інші.

На скільки спеціальностей можна подавати заяви для здобуття ступеня бакалавра після закінчення технікуму?

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступники можуть подавати до чотирьох заяв на дві спеціальності.

Які документи треба додавати до заяви, поданої в паперовій формі?

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію ідентифікаційного коду;

- копію документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних умов.
Оригінали цих документів вступник пред'являє особисто. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Чи придатні сертифікати минулих років?

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років (крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, оцінки з яких приймаються лише із ЗНО 2018 року.).

Розрахунок конкурсного балу

Яким чином розраховується конкурсний бал при вступі на основі повної загальної середньої освіти?

Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:

Конкурсний бал (КБ)= К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ

де К1, К2, К3, К4, К5 – вагові коефіцієнти для кожної конкурсної пропозиції (визначені в інформаційній таблиці 6 Правил прийому), зі сумою, рівною 1;

П1, П2, П3 – результати вступних випробувань з першого, другого та третього конкурсних предметів за шкалою від 100 до 200 балів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до додатку 5 до Умов Прийому у 2018 році;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка (табл. 2.4.1 Правил прийому).

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК=1,04), галузевий (ГК=1,02 - для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 з переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (табл. 2.4.1 Правил прийому)), сільський (СК=1,02).

Які особи претендують на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта?

СК (дорівнює 1,02) встановлюється для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл.

Якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, то йому треба додати в електронному кабінеті копію довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207).

Особливі умови

Яким особам надається право бути зарахованими до Індустріального інституту за результатами співбесіди?

Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) (Частина ІІ, п. 5.3 Правил прийому).

Яким особам надається право бути зарахованими до Індустріального інституту за результатами вступних іспитів?

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;

- особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 через Освітній центр «Донбас-Україна», відповідно до Додатку 2 до цих Правил;

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном (Частина ІІ, п. 5.4–5.8 Правил прийому).