Індустріальний Інститут

Бібліотека

"Шановні відвідувачі сайту та читачі бібліотеки, з січня 2018 року Бібліотека індустріального інституту стала частиною Науково-технічної бібліотеки ДонНТУ. Всю інформацію про роботу бібліотеки ви можете отримати за цим посиланням donntu.edu.ua/library.

Ласкаво просимо до нас online та offline!"

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

Красноармійськ, 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" , затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Примірного положення  про бібліотеку вищого навчального закладу  IIIIV рівнів акредитації, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 641 від  06.08.2004 р.

Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з читачами, визначають їх права і обов’язки.

1.2. Бібліотека є навчальним, науковим,інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом інституту і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси  вузу.

1.3. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

—  від 20.01.97р. № 38 і змін до нього, затв. Постановою від 06.04.99 р. № 547, від 05.06.97 р. № 534.

            А також наказів:

—  Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України "Про затвердження порядку  надання платних послуг державними навчальними закладами" № 383/239/131 від 27.10.97 р.,

—  Міністерства культури і мистецтв України "Про затвердження порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв" № 49/12-301/53 від 15.02.98 р.,

—  наказу директора інституту "Про платні послуги у бібліотеці.

            Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується директором інституту. 

1.5.  Користування бібліотечними послугами є добровільним і здійснюється на умовах і у порядку, передбачених правилами, що затверджуються директором інституту.

  2.  ПРАВА  І  ОБОВ’ЯЗКИ  ЧИТАЧІВ.  УМОВИ  ЗАПИСУ  В БІБЛІОТЕКУ  ТА  ПОРЯДОК  КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМИ  ФОНДАМИ

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, магістранти, професорсько-викладацький склад інституту, працівники структурних підрозділів інституту, студенти центру підвищення кваліфікації, що мають угоду про співробітництво з інститутом, а також представники різних підприємств, організацій та установ згідно договору про платні послуги.

Примітка: до сторонніх читачів відносяться також студенти, які повторно захищають дипломні проекти.

2.2.  Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову , методичну літературу на абонементі та в читальному залі; користуватись усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3.  Для запису в бібліотеку необхідно подати паспорт, студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення дійсне в поточному році:

—  службове посвідчення: професорсько-викладацькому складу, науковим і інженерно-технічним працівникам, аспірантам;

—    довідку з відділу кадрів — працівникам структурних підрозділів інституту ;

—    студентський квиток ( з відміткою про навчання в поточному році ) — студентам усіх форм навчання;

—    довідку з деканату — студентам, які переводяться з інших вузів або поновлюють своє подальше навчання в інституті;

—    договір і протокол-згода про оцінювання послуги — стороннім читачам;

—   виписка з наказу інституту — пенсіонерам, які мають право подальшого користування бібліотекою.

2.4.  На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр.

2.5. Перед  записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання  їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.

2.6.  Видача літератури здійснюється за вимоговими листками та усною заявкою.

2.7.  При відвідуванні бібліотеки читач зобов’язаний пред’являти студентський квиток, у читальному залі здати його бібліотекарю при одержанні літератури.

2.8.  Фондом читального залу читач має право користуватись тільки в приміщенні бібліотеки.

Примітка: з читача береться штраф за винос літератури з читального залу без дозволу (№ 110-05 від 27.06.2008р.)

2.9.  Для одержання літератури читач подає студентський квиток, заповнює читацьку вимогу чи дає усний запит, розписується на читацькій вимозі або книжковому формулярі за кожний одержаний примірник.

2.10. Формуляр є документом, який засвідчує дату і факт видачі читачеві і прийому бібліотекарем літератури. Читач має право при поверненні у бібліотеку  літератури вимагати погашення своєї розписки, оскільки повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря  у книжковому формулярі.

2.11. В разі відсутності у фондах бібліотеки необхідних видань читачі можуть отримати їх по міжбібліотечному абонементу з бібліотек України. Користування ними здійснюється тільки в читальному залі.

Примітка: за пересилання документів по МБА сплачує читач (Постанова Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97 р. п. 16 ).

2.12.  Строки користування літературою:

—  наукова література видається строком до 1 місяця у кількості:

     студентам-дипломникам,студентам прискореного навчання та тим,які є членами наукових

     товариств, студентам, які навчаються в магістратурі;

   —  до 5 прим. — іншим категоріям читачів;

—  література підвищеного попиту видається на строк до 10 днів;

—  навчальна і навчально-допоміжна література розподіляється між студентами всіх форм навчання після погодження з викладачами кафедр і видається на семестр, навчальний рік у кількості 10-15 прим., а для студентів, які паралельно навчаються на другій спеціальності, відповідно до навчальних програм. Навчальна література, яка користується підвищеним попитом і є в недостатній кількості в бібліотеці, видається на укорочений строк до 1 місяця.

—  рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові матеріали, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях  видаються лише в читальному залі;

—  художня література видається строком на 15 днів до 3-х прим.;

—  періодика видається строком на 1 тиждень;

—  зарубіжна наукова і популярна література видається на 1 місяць, а підвіщеного попиту на 2 тижні.

2.12.1. За неповернення бібліотечних видань у  терміни, визначені п. 2.12. цих Правил, стягується пеня на підставі наказу по інституту (№110-05 від 27.06.2008р.) У разі неповернення читачем літератури протягом року  бібліотека передає відповідні матеріали до судових організацій згідно з чинним законодавством.

Примітка: за надіслане по пошті нагадування про повернення бібліотечних матеріалів з читача стягується вартість поштових витрат.

2.13.  Студентські дипломні проекти можна отримати на підставі письмового дозволу директора інституту, де вказано терміни роботи з ними.

Примітка: під час дипломування — не видаються.

2.14.  Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів:

—  науковою літературою — на один строк;

—  навчальною літературою — на час перездачі іспитів або проходження виробничої практики;

—  художньою літературою — на один строк.

2.15.  При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря , який зобов’язаний зробити на виданні службові позначки. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.16.  Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних з фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів, не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не виймати картки з каталогів та картотек.

2.17.  Під час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.18.  Читачі, що закінчують інститут, повинні до отримання диплому  повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

Інші читачі, що звільняються з роботи , повинні до звільнення розрахуватись з бібліотекою і отримати довідку про відсутність заборгованості.

2.19.  Читачі, які порушили правила користування бібліотекою або заподіяли їй матеріальних збитків , несуть матеріальну адміністративну чи іншу відповідальність згідно із законодавством України, а також позбавляються права користування бібліотекою на строки, які визначає адміністрація.

2.20.  Читачі, що втратили твори друку та інші матеріали з фонду бібліотеки, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошову компенсацію, встановлену за ринковими цінами , що діють на день розрахунку,  читач  має  право  відшкодувати  на  рахунок  інституту  у  відділеннях  банків м. Красноармійська.

При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої ) літератури значно нижча фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних,антикварних, інших видань та умови застосування цих цін.

2.21.  Заміна втраченої або пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті втрачених книг і підтверджується  підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.22.  На початку кожного календарного року  читачі повинні перереєструватись на всіх пунктах обслуговування,  студенти повинні пред’явити студентський квиток з подовженим строком дії на поточний навчальний рік.

2.23.  За порушення правил користування бібліотекою читачі позбавляються права користування всіма пунктами обслуговування:

—  у перший раз — до одного місяця,

—  повторно — до 2-х місяців,

—  більше 3-х — до кінця навчального року.

2.24.  За передачу студентського квитка іншій особі читач позбавляється права користування бібліотекою до кінця навчального року.

2.25.  Особи, які порушують порядок у  читальному залі та на абонементі підлягають випровадженню із приміщення і позбавленню прав користування бібліотекою за п. 2.23.

2.26.  Читачі, які постійно порушують правила користування бібліотекою, підлягають адміністративному  стягненню за наказом директора інституту.

 3.  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  БІБЛІОТЕКИ  ПО  ОБСЛУГОВУВАННЮ  ЧИТАЧІВ  ТА  ЇЇ ПРАВА

3.1.  Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково дослідної та культурно-виховної роботи інституту.

3.2.  Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3.  Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4.  Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, готує бібліографічні списки літератури, виконує всі види бібліографічний довідок, проводить інформацію через інтернет.

3.5.  Організовує книжкові виставки, стенди репродукцій картин художників, дні інформації, проводить бесіди, бібліографічні огляди та інші бібліотечні заходи.

3.6.  Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі.

3.7.  Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8.  Надає допомогу при доборі необхідний матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек та тематичних баз даних,необхідної комп’ютерної техніки, усних консультацій тощо.

3.9.  Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів вищого закладу освіти, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.10.  Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних в Україні.

3.11.  Бере участь у створенні галузевих, регіональних баз даних.

3.12.  Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА, внутрішнього книгообміну, національної інформаційної мережі.

3.13.  Проводить серед читачів роботу з поширення знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії з прищеплення їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації тощо.

3.14.  Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.15.  Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

3.16.  Бібліотека має право встановлювати умови і порядок користування бібліотечними послугами.

3.17.    Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився , дбає про своєчасне повернення літератури.

3.18.    Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону ( за рахунок абонента-читача ) про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо читач ігнорує  нагадування бібліотеки, вона передає матеріали до судових організацій згідно з чинним законодавством.